Geschäftsbedingungen | AdSafe.at

info@adsafe.at 06641510066

Artikel 0

€ 0,00

AdSafe.atGeschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen

Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 020 09 463, DIČ CZ02009463, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21477 (dále jen „provozovatel“), bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2200487107/2010.

1.2. Kupující

1.2.1 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem (jako prodávajícím) a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 

1.3.3. Právní vztahy provozovatele s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má (zejména s ohledem na skutečnost, že trezory a sejfy jsou specifickým druhem zboží) pouze informativní charakter, a to zejména pokud se jedná o konkrétní barevné provedení zboží, resp. konkrétní barevný odstín zboží, hmotnost zboží (každý trezor/sejf stejného typu může s ohledem na ruční výrobu obsahovat různé množství vyplňovací hmoty), rozměry (hloubky trezorů jsou obvykle uváděny bez zámků, klik, atd.). 2.1.2. Fotografie zboží nabízeného prostřednictvím stránek internetového obchodu jsou rovněž vždy pouze ilustrativní.

2.1.3. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4. odst. 2.4.1. těchto obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek) kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku“, čímž podá závazný (ze strany kupujícího) návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

2.2.2. Před odesláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2.2.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel přijme návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.3.3. V případě, že má být zboží speciálně objednáno, importováno, vyrobeno či upraveno na přání kupujícího, pak platí, že objednávka kupujícího je pouze poptávkou kupujícího, na základě které provozovatel zašle kupujícímu závaznou (ze strany provozovatele) nabídku, a to na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své poptávce anebo (dle volby provozovatele) návrh na uzavření kupní smlouvy v listinné podobě. Nabídka provozovatele je v takovémto případě pro provozovatele závazná 14 kalendářních dnů. Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena buď akceptací nabídky provozovatele ve formě e-mailu odeslaného kupujícím na elektronickou adresu provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy ve shora uvedené lhůtě anebo podpisem kupní smlouvy (v listinné podobě) oběma smluvními stranami ve shora uvedené lhůtě v případě, že provozovatel navrhl kupujícímu uzavření kupní smlouvy v listinné podobě.

2.3.4. Zájemce vstupem do internetového obchodu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

2.4. Způsob balení a dopravy

2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení a dodání zboží určuje provozovatel. V případě, že je způsob balení anebo dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem balení a dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob balení či dopravy.

 

2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží k ceně zboží dle aktuálního ceníku přepravce.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Kupní cena a způsob platby

2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

 • bankovním převodem po dokončení objednávky (číslo bankovního účtu viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek),

 • na dobírku až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • v hotovosti v showroomu na adrese sídla provozovatele (viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek) anebo v showroomu na adrese Jamnická 223, 738 01 Frýdek-Místek, Staré Město.

2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet provozovatele. Platba bude kupujícím činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě) anebo dle volby provozovatele zálohové faktury vystavené provozovatelem a zaslané kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. Splatnost takovéto pro-forma faktury, potažmo zálohové faktury činí obvykle sedm (7) kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Po úhradě kupní ceny kupujícím vystaví provozovatel kupujícímu v elektronické podobě fakturu, resp. konečnou fakturu, se všemi náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující rovněž výslovně souhlasí.

2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce. Elektronický daňový doklad bude zaslán kupujícímu po úhradě kupní ceny zboží, a to na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si provozovatel vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu neumožnit kupujícímu platbu zboží na dobírku při převzetí zboží od přepravce, a to zejména v případě, že se jedná o kupujícího, který např. již v minulosti zboží od provozovatele nepřevzal, resp., který si v rámci jedné objednávky anebo jednoho kalendářního dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH.

2.5.4. Veškeré změny, zejména včetně změn kupních cen zboží, v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená, resp. platná v době uzavření kupní smlouvy.

2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je provozovatel jako prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

2.5.7. Vzhledem k tomu, že ke koupi zboží dochází za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany kupujícího před uhrazením kupní ceny a provozovatel je tak oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady (náhradu škody) spojené s jeho objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.4. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.6. Veškerá sdělení provozovatele mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta a místo plnění

3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. Provozovatel odesílá zboží najednou více kupujícím, a to obvykle jednou týdně.

3.1.3. Místem plnění je místo uvedené v objednávce, resp. v kupní smlouvě.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Zboží je doručováno obvykle v době od 8:00 do 18:00 hod. V případě, že strany neujednaly osobní převzetí zboží v jednom ze showroomů uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, je kupující povinen být v den dodání zboží v dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce k dispozici v místě plnění. V případě, že je kupujícímu známo, že v uvedenou dobu nebude v místě plnění přítomen je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejméně však jeden pracovní den před plánovaným doručení zboží, oznámit elektronickým způsobem na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.cz.

3.2.3. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o provozovateli.

3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a provozovateli buď písemně na adresu jeho sídla anebo elektronickou formou na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.cz.

3.2.5. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího anebo přepravního listu anebo jiného obdobného dokumentu, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.6. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení, nejvhodněji v den převzetí zásilky od přepravce.

3.2.7. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, zejména pak v případě pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. tohoto článku obchodních podmínek.

3.2.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (např. v případě nepřítomnosti kupujícího v místě plnění v době uvedené v odst. 3.2.2. tohoto článku obchodních podmínek) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním a skladováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.9. Provozovatel umožňuje osobní převzetí zboží v showroomech uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, a to dle místa uvedeného v objednávce. O dostupnosti a následné přítomnosti zboží na daném showroomu informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného prodlení po doručení objednávky, resp. po doručení zboží na daný showroom. Nepřevezme-li kupující zboží v daném showroomu nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi (dodací list), které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovatel oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy dále uděluje provozovateli předchozí výslovný souhlas, aby tento započal s upravováním zboží již před uplynutím shora uvedené lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Za upravení zboží podle přání kupujícího dle tohoto odstavce se s ohledem na specifický typ zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu (tj. sejfy a trezory) považuje zejména jakákoli modifikace či adjustace zboží oproti nabídce zboží uvedené na stránkách internetového obchodu anebo oproti standardu v jakém je zboží běžně dodáváno výrobcem zboží, potažmo provozovatelem, (tj. zejména v případě změny rozměrů zboží, změny vnitřního uspořádání zboží, změna počtu vnitřních schránek, změny barvy oproti výrobcem či provozovatelem standardně nabízených barev, vyvrtání děr do zboží pro umístění, spojení či zavěšení zboží do místností, změna strany otvírání dveří či umístění zámku dveří, atd.).

4.1.5. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Spotřebitel je povinen zboží vhodně, tj. v souladu s podmínkami spotřebitelem určeného přepravce, dopravce či držitele poštovní licence, prostřednictvím kterého bude zboží doručováno zpět provozovateli, zabalit pro jeho vrácení zpět provozovateli, aby toto nebylo v průběhu přepravy poškozeno či zničeno; v opačném případě ručí provozovateli za způsobené škody. V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody bez dalšího jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.6. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů po předání (vrácení) zboží spotřebitelem, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal, to neplatí v případě dobírky, kde provozovatel poukazuje peněžní prostředky výlučně na bankovní účet spotřebitele uvedený v odstoupení.

4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu provozovatel náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, obvykle částku ve výši ...,- Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku Gebrüder Weiss. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení pouze jednoho poštovného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady na navrácení zboží provozovateli v plném rozsahu kupující.

4.1.9. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

4.2.1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených těmito obchodními podmínkami.

4.2.2. Provozovatel je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně provozovatele zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li provozovatel podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že provozovatel si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která provozovateli vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4.2.3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.

4.2.4. Neoznámil-li podnikatel provozovateli vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.2.5. Z důvodu ochrany práv podnikatele je-li podnikatel právnickou osobou a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na některém ze showroomů provozovatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

4.2.6. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je obdržel od provozovatele. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Provozovatel, bude-li zboží ve stavu, v jakém je provozovatel zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

4.2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a podnikatel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.3.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.3.3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s provozovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a ve vztahu k spotřebiteli též i zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) ,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti-čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi (dodací list).

5.6. Kupující má povinnost vytknout provozovateli vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.8. Provozovatel rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

5.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

5.14. Zjistí-li Provozovatel v průběhu prověřování oprávněnosti reklamace anebo v průběhu odstraňování reklamované vady, že za vadu neodpovídá, Zhotovitel mu vyúčtuje cenu opravy a hotové výdaje (tj. zejména včetně cestovného) v cenách obvyklých.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.2  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies.

6.4. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ten kupujícímu zasíláme pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujícího a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka Shopping s.r.o (IČ 24725382), kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, tj. činí volbu českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@adsafe.cz.

V Praze dne 8. 9. 2017

ADSAFE, spol. s r.o.Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o. platné do 22.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Provozovatel Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 274/9, Břevnov,…Alles anzeigen

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů   1. Základní ustanovení 1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném…Alles anzeigen

Geschäftsbedingungen der Firma ADSAFE, spol. s r.o.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Handelsgesellschaft ADSAFE, spol. s r.o.

mit Sitz in Belohorska 274/9, 169 00 Praha 6 - Brevnov. Identifikationsnummer: 02009463
eingetragen im Handelsregister geführt beim Handelsgericht in Prag, Abteilg. C, Einlagblatt 214477
für den Verkauf von Waren mittels On-linegeschäftes welches sich auf der Internetadresse www.adsfe.at befindet

 

1. Kontaktdaten des Verkäufers

Name: ADSAFE, spol. s r.o.
Sitz: Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle
IdNr: 02009463 UID: CZ02009463
eingetragen in HR beim Handelsgericht in Praha, Abt. C, Einlageblatt 214477
Telefon: +420 722 066 666
Kontaktadresse: Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 10:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Freitag: 10:00 – 12:00 13:00 - 15:00
Samstag – Sonntag: GESCHLOSSEN
Der Verkäufer verpflichtet sich auf eine schriftliche oder elektronische Anfrage seitens des Käufers unverzüglich zu reagieren, spätestens innerhalb von zwei Arbeitstagen.

 

2. EINLEITUNG

2.1. Diese Geschäftsbedingungen (im folgenden nur „Geschäftsbedingungen) der Firma ADSAFE, spol. s r.o., mit Sitz in Belohorska 274/9, 169 00 Praha 6 - Brevnov, Identifikationsnummer: 02009463, eingetragen im Handelsregister beim Handelsgericht in Prag, Abtl. C, Einlageblatt 214477 (im folgenden nur "Verkäufer") regeln im Einklang mit der Bestimmung § 1751 Abs. 1 Gesetz Nr. 89/2012 Sb., Handelsgesetz (im folgenden nur "Bürgerliches Gesetz") gegenseitige Rechte und Pflichten der Vertragspartner, die im Zusammenhang oder aufgrund des Kaufvertrages (im folgenden nur“Kaufvertrag“) entstanden sind, der zwischen dem Verkäufer und einer anderen Person (im folgenden nur „Käufer“) mittels des Internetgeschäftes des Verkäufers geschlossen wird. Das Internetgeschäft wird durch den Verkäufer über die Webseite betrieben, die sich an der Internetadresse vwww.adsafe.at (im folgenden nur "Webseite") befindet und zwar durch die Schnittstelle der Webseite (im folgenden nur "Webschnittstelle des Geschäftes" ).
Der Käufer ist ein Verbraucher oder ein Unternehmer.

Ein Verkäufer ist jeder Mensch, der außerhalb des Rahmens seiner Geschäftstätigkeit, oder außerhalb seiner selbständigen Ausübung seines Berufes einen Vertag mit dem Verkäufer abschließt oder mit ihm irgendwie anders verhandelt. Die Geschäftsbeziehung wird durch das Gesetz Nr. 40/1964 Sb., Handelsgesetz in gültiger Fassung und den damit zusammenhängenden Vorschriften geregelt.

Ein Unternehmer ist der, der selbständig in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und Verantwortung eine gewerbsmäßige Tätigkeit ausübt oder auf ähnliche Art handelt mit dem Ziel einen Gewinn zu erzielen. Als Unternehmer wird unter Anderem zum Zwecke des Konsumentenschutzes auch jede Person angesehen, die Verträge, die mit der eigenen geschäftlichen, erzeugenden oder ähnlichen Tätigkeit zusammenhängt, oder bei der selbständigen Ausübung seines Berufes, abschließt, gegebenenfalls eine Person, die im Namen oder auf die Rechnung eines Unternehmers handelt. Die Handelsbeziehung richten sich nach dem Gesetz  Nr. 513/191 Sb., Handelsgesetz in gültiger Fassung und den damit zusammenhängenden Vorschriften.

2.2. Der Käufer bestätigt durch seine Bestellung, daß er sich mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (weiters nur "AGB") vertraut gemacht hat, deren unteilbarer Bestandteil die Art des Vertragsschlusses, die Reklamationsart und die Transportbedingungen bilden und das er diesen ausdrücklich zustimmt, und das in der bestehenden Fassung, die im Moment des Abschickens der Bestellung Gültigkeit hat.

2.3. Der Käufer ist sich im Klaren darüber, daß ihm durch den Kauf der Produkte, die auf www.adsafe.at  angeboten werden, keine Rechte zum Benutzen der registrierten Marken, Geschäftsbezeichnungen, Firmenlogos, etc. erwirbt, sofern im konkreten Fall durch eine Sondervereinbarung nicht anders vereinbart wurde.

2.4. Der Käufer bekommt eine Bestätigung seiner Bestellung an die angegebene E-mailadresse, wobei der Käufer einen Beleg, der die wichtigsten Angaben des Vertrages enthält, an seine E-mailadresse vor der Übergabe durch den Boten, oder bei der persönlichen Übernahme der Ware an der Betriebsstätte bekommt.

2.5. AGBs sind auf https://www.adsafe.at/geschaftsbedingungen zum runterladen.

2.6. Von den Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen können in einem Kaufvertrag getroffen werden. Abweichende Vereinbarungen im Kaufvertrag haben Vorrang vor den Bestimmungen der Geschäftsbedingungen.

2.7. Die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen sind unteilbarer Bestandteil des Kaufvertrages. Der Kaufvertrag und die Geschäftsbedingungen sind in tschechischer Sprache verfasst. Den Kaufvertrag kann man in tschechischer, slowakischer, englischer, oder deutscher Sprache verfassen.

2.8. Den Wortlaut der Geschäftsbedingungen kann der Verkäufer ändern oder ergänzen. Durch diese Bestimmung werden Rechte und Pflichten, die im Zeitraum der Gültigkeit der vorhergehenden Fassung der Geschäftsbedingungen entstanden sind, nicht berührt. 

 

3. BENUTZERKONTO

3.1. Aufgrund der Registrierung des Käufers auf der Webseite, kann der Käufer in sein Benutzerkonto einsteigen. Über sein Benutzerkonto kann der Käufer Waren bestellen (weiters nur "Benutzerkonto"). Falls es die Webschnittstelle ermöglicht, kann der Käufer die Bestellung auch ohne eine Registrierung direkt von der Webschnittstelle aufgeben.

3.2. Bei der Registrierung auf der Webseite und bei der Warenbestellung muß der Käufer alle Angaben richtig und wahr machen. Die im Benutzerkonto gemachten Angaben muß der Käufer bei deren Änderung aktualisieren. Die vom Käufer im Benutzerkonto und bei der Warenbestellung  gemachten Angaben werden vom Verkäufer als richtig angesehen.

3.3. Der Einstieg in das Benutzerkonto ist durch einen Benutzernamen und Losungswort gesichert. Der Käufer verpflichtet sich zur Verschwiegenheit hinsichtlich der zum Einstieg in das Benutzerkonto notwendigen Informationen.

3.4. Der Käufer darf nicht Dritten das Benutzen des Benutzerkontos ermöglichen.

3.5. Der Verkäufer kann das Benutzerkonto löschen, und das insbesondere wenn der Käufer sein Benutzerkonto nicht benutzt, oder falls der Käufer seine Verpflichtungen, die sich aus dem Kaufvertrag (einschließlich der Geschäftsbedingungen) ergeben, verletzt.

3.6. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, daß das Benutzerkonto nicht ununterbrochen zugänglich sein muß, und das insbesondere mit Rücksicht auf notwendige Wartungsarbeiten der Hardware und Software des Verkäufers, gegebenenfalls die notwendige Erhaltung der Hardware- und Softwareausstattung dritter Personen.

 

4. KAUFVERTRAGSABSCHLUSS

4.1. Jegliche auf der Homepageschnittstelle www.adsafe.at präsentierte Ware hat informativen Charakter und der Verkäufer ist nicht verpflichtet, einen Kaufvertrag hinsichtlich dieser Ware abzuschließen. Die Bestimmung § 1732 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird nicht angewendet.

4.2. Die Webschnittstelle enthält Informationen und Waren, und zwar inklusive der Preise der einzelnen Waren. Die Preise sind inklusive der Umsatzsteuer und aller damit zusammenhängenden Abgaben angeführt. Die Preise der Waren gelten so lange sie auf der Webschnittstelle erscheinen. Durch diese Bestimmung wird die Möglichkeit des Verkäufers, einen individuell vereinbarten Kaufvertrag abzuschließen, nicht beschränkt.

4.3. Die Webschnittstelle enthält auch Informationen zu Kosten, die mit der Verpackung und der Lieferung der Waren zusammenhängen. Informationen zu Kosten, die mit der Verpackung und der Lieferung der Waren zusammenhängen, die an der Webschnittstelle angeführt werden, gelten nur wenn die Ware innerhalb von Österreich geliefert wird.

4.4. Um die Ware zu bestellen, füllt der Käufer ein Bestellformular in der Webschnittstelle aus. Das Bestellformular beinhaltet insbesondere Informationen über:

4.4.1. Die bestellte Ware (die bestellte Ware „legt“ der Käufer in einen elektronischen Warenkorb in der Webschnittstelle),

4.4.2. Die Art der Bezahlung des Kaufpreises, Angaben über die gewünschte Art der Zustellung der bestellten Ware und Informationen zu den Kosten, die mit der Lieferung verbunden sind (im Folgenden insgesamt als „Bestellung“ bezeichnet).

4.5. Vor dem Abschicken der Bestellung an den Verkäufer kann der Käufer seine Angaben kontrollieren und ändern, die der Käufer in die Bestellung eingetragen hat, und das auch mit Rücksicht auf die Möglichkeit des Käufers Fehler festzustellen und zu verbessern, die bei der Erstellung der Bestellung passiert sind. Der Käufer schickt dem Verkäufer die Bestellung durch das Klicken des Knopfes „Bestellung abschicken“. Die in der Bestellung angeführten Angaben werden vom Verkäufer als richtig angesehen. Der Verkäufer bestätigt dem Käufer unverzüglich nach dem Erhalt der Bestellung diesen Erhalt mittels elektronischer Post, und zwar an die elektronische Postadresse des Käufers, die in der Nutzerschnittstelle oder in der Bestellung (im Folgenden nur „elektronische Adresse des Käufers“) angeführt wird.

4.6. Der Verkäufer ist immer berechtigt in Abhängigkeit vom Charakter der Bestellung (Menge der Ware, Preis, vermutete Transportkosten) den Käufer zu einer zusätzlichen Bestätigung der Bestellung aufzufordern (zum Beispiel schriftlich oder telefonisch).

4.7. Die Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und Käufer entsteht bei der Zustellung des Erhalts der Kopie der Bestellung (Bestätigung der Bestellung), welche durch den Verkäufer dem Käufer durch elektronische Post geschickt wird, und zwar an die Adresse der elektronischen Post des Käufers.

4.7.1. Falls die Ware nicht auf Lager liegt, entsteht die Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und Käufer nach der beiderseitigen Abstimmung über die Verfügbarkeit und den Preis beim Lieferanten. Der Verkäufer stellt unverzüglich die Information zur Verfügbarkeit und dem Preis der Ware beim Lieferanten fest und teilt diese mittels der E-mailnachricht an den Käufer(an die Adresse, die in der Bestellung angeführt wird) weiter. Der Käufer verpflichtet sich innerhalb von sieben (7) Kalendertagen ab Erhalt der Information über die Verfügbarkeit und den Preis zu reagieren.

4.8. Der Käufer ist mit der Verwendung von elektronischen Kommunikationsmitteln beim Vertragsabschluss einverstanden. Kosten, die dem Käufer bei der Verwendung von elektronischen Kommunikationsmitteln im Rahmen des Kaufvertragsabschlusses  entstanden sind (Kosten für die Internetverbindung, Kosten für das Telefongespräch) übernimmt der Käufer selbst, wobei diese Kosten sich nicht von den Grundpreisen unterscheiden.

 

5. PREIS DER WAREN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

5.1. Die vom Käufer angeführten Informationen über die Ware und den Preis sind verbindlich, mit Ausnahme von offensichtlichen Fehlern oder Ausverkauf der Vorräte. Die Preisen sind inklusive Steuern und Gebühren angeführt, mit Ausnahme der Warenzustellung.

5.2. Den Warenpreis und gegebenenfalls Kosten, die mit der Lieferung der Ware laut Kaufvertrag in Verbindung stehen, kann der Käufer dem Verkäufer auf folgende Arten erstatten:
Bar in der Betriebsstätte der Firma ADSAFE, spol. s r.o., Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle,
Bar per Nachzahlung am Ort, der in der Bestellung vom Käufer angeführt wurde;
Bargeldlos durch Bezahlung an das Konto des Verkäufers mit der Nummer: 2200487107/2010, geführt bei FIO BANKA a.s. (weiters nur "Konto des Verkäufers");

5.3. Der Verkäufer verlangt keine Gebühren im Zusammenhang mit der Zahlung.

5.4. Mit dem Kaufpreis muß der Käufer dem Verkäufer auch die Kosten, die mit der Verpackung und der Lieferung der Ware verbunden sind entsprechend der vertraglichen Höhe ersetzen. Falls nicht ausdrücklich anders angeführt, versteht sich im Folgenden der Kaufpreis auch als der Preis für die Warenlieferung.

5.5. Im Fall der Barzahlung bzw. der Zahlung per Nachnahme ist der Preis bei der Warenübernahme fällig. Im Falle der bargeldlosen Zahlung ist der Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen ab der Vertragsabschluss fällig, falls nicht anders vereinbart wurde.

5.6. V Im Falle der bargeldlosen Zahlung ist der Käufer verpflichtet bei der Zahlung das variable Symbol anuzugeben.  Im Falle der bargeldlosen Zahlung ist die Verpflichtung des Käufers, den Kaufpreis zu bezahlen, im Augenblick des Geldeinganges auf das Konto des Verkäufers erfüllt. 

5.7. Der Verkäufer ist berechtigt, insbesondere wenn seitens des Käufers eine zusätzliche Bestätigung der Bestellung nicht einlangt (Art. 4.6.), noch vor dem Abschicken der Ware die vollständige Bezahlung der Ware zu verlangen. Die Bestimmung § 2119 Abs. 1 des tschechischen Handelsrechtes wird nicht angewandt.

5.8. Allfällige Vergünstigungen der Ware, die dem Käufer durch den Verkäufer gewährt wurden, können nicht miteinander kombiniert werden.

5.9. Falls es in der Geschäftsbeziehung üblich ist, oder falls es durch allgemein verbindliche Rechtsvorschriften festgesetzt wird, stellt der Verkäufer dem Käufer hinsichtlich der Zahlungen, die aufgrund eines Kaufvertrages getätigt wurden, einen Steuerbeleg aus – eine Rechnung. Der Verkäufer ADSAFE, spol. s r.o. ist umsatzsteuerpflichtig. Den Steuerbeleg – Rechnung erstellt der Verkäufer dem Käufer nach der Bezahlung der Waren und schickt sie in elektronischer Form an die elektronische Adresse des Käufers.

 

6. RÜCKTRITT VOM VERTRAG

6.1. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, daß laut Bestimmung § 1837 des tschechischen Bürgergesetztes, man unter anderem nicht vom Kaufvertrag und der Warenlieferung, die nach Wunsch des Käufers oder für ihn erstellt wurde, zurücktreten darf.

6.2. Wenn es sich nicht um den im Abs. 6.1 oder einen anderen Fall handelt, in dem es nicht möglich ist vom Kaufvertrag zurückzutreten, hat der Käufer in Übereinstimmung mit den Bestimmungen § 1829 Abs. 1 des Handelsregisters das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten, und das innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab der Warenübernahme, wobei im Falle, daß der Gegenstand des Kaufvertrages mehrere Warenarten sind, oder die Lieferung mehrerer Teile, läuft die Frist ab der Zustellung der letzten Ware, ohne Rücksicht auf die Art der Übernahme oder der Zahlungsdurchführung. Der Rücktritt vom Kaufvertrag muß dem Verkäufer innerhalb der vorher erwähnten Frist geschickt werden. Den Rücktritt vom Kaufvertrag kann der Käufer an die Adresse der Betriebsstätte des Verkäufers oder an die Adresse der elektronischen Post des Verkäufers info@adsafe.at. Dies gilt nicht für Unternehmer, die sich nach dem tschechischen Handelsgesetz Nr. 513/191Sb., in der gültigen Fassung und den damit zusammenhängenden Vorschriften richten.

6.3. Im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag laut Art. Nr. 6.2. der Geschäftsbedingungen, wird der Kaufvertrag von Anfang an für nichtig erklärt. Die Ware muß dem Verkäufer innerhalb von vierzehn (14) Tagen zurückgegeben werden. Tritt der Käufer vom Kaufvertrag zurück, trägt der Käufer die Kosten im Zusammenhang mit der Rückgabe der Ware, und das auch wenn die Ware aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht mit dem üblichen Postweg zurückgegeben werden kann.

6.4. . Im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag laut Art. Nr. 6.2. der Geschäftsbedingungen, gibt der Verkäufer die vom Käufer erhaltenen Finanzmittel innerhalb von vierzehn (14) Tagen vom Rücktrittstag an gerechnet zurück und das auf die gleiche Art (bar oder durch Überweisung aufs Konto), auf die der Verkäufer das Geld vom Käufer erhalten hat. Der Verkäufer ist ebenso berechtigt die vom Käufer geleisteten Mittel bereits bei der Rückgabe der Ware durch den Käufer oder auf andere Art zurückzugeben, falls der Käufer damit einverstanden ist und dem Käufer damit keine anderen Kosten entstehen. Tritt der Käufer vom Kaufvertrag zurück, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, das vom Käufer erhaltene Geld diesem früher zurückzugeben, als ihm der Käufer die Ware zurückgibt, oder nachweist, daß er die Ware dem Unternehmer geschickt hat.

6.5. Falls der Rücktritt vom Kaufvertrag durch Verschulden des Käufers erfolgt, darf der Verkäufer dem Käufer die durch die Lagerung und Transport zum Käufer und zurück entstandenen Kosten verrechnen. Die Höhe der Kosten richtet sich nach der aktuellen Preisliste des betreffenden Transportunternehmers bzw, der Spedition, die den Transport bewerkstelligte. Das bezieht sich nur auf Unternehmer.

6.6. Ist die zurückgegebene Ware durch Vernachlässigung der Pflichten des Käufers beschädigt, ist der Verkäufer berechtigt, gegenüber dem Käufer den Anspruch auf Ersatz der Wertminderung der Ware geltend zu machen und diese vom zurückzugebenden Betrag abzuziehen.

6.7. Bis zur Übernahme der Ware durch den Käufer ist der Verkäufer berechtigt, jederzeit vom Kaufvertrag zurückzutreten. In solchem Fall gibt der Verkäufer dem Käufer unverzüglich den Kaufpreis zurück, und zwar bargeldlos durch Überweisung auf das vom Käufer genannte Konto.

6.8. Gibt der Käufer persönlich in der Betriebsstätte des Verkäufers die Ware zurück, tätigt der Verkäufer die oben erwähnte Zahlungen an den Käufer innerhalb von 7 Tagen vom Vertragsrücktritt. 

 

7. PERSÖNLICHE WARENÜBERNAHME

7.1. Die persönliche Übernahme der Ware ist in den Betriebsstätten des Verkäufers, die in der Bestellung gewählt wurde, möglich.

7.2. Wenn die Ware in der in der Bestellung gewählten Betriebsstätten vorrätig ist, ist es möglich die Ware sofort nach dem Abschicken der Bestellung während den Öffnungszeiten abgeholt werden.

7.3. Wenn die Ware in einer anderen Betriebsstätte als in der Bestellung gewählt vorrätig ist, kann sie am zweiten Arbeitstag, innerhalb der Öffnungszeiten, und zwar sofort nach der Bestätigung der Betriebsstätte, die der Käufer an die in der Bestellung angeführte E-mailadresse erhält. 

7.4. Wenn der Käufer die Ware innerhalb von sieben (7) Tagen nach der Bestätigung der Bestellung nicht abholt, handelt es sich um eine Verletzung seiner Pflichten. Der Verkäufer storniert den folgenden Tag die Bestellung der nicht abgeholten Ware.

 

8. WARENZUSTELLUNG

8.1. Die Zustellung der Waren zum Kunden wird durch eine Spedition, gegebenenfalls durch ein öffentliches Transportunternehmen durchgeführt.

8.2. Falls die Zustellung aufgrund eines besonderen Wunsches des Käufers vereinbart wurde, trägt der Käufer das Risiko und gegebenenfalls zusätzliche Kosten, die mit dieser Zustellungsart verbunden sind.

8.3. Der Verkäufer stellt dem Käufer die vollständige Ware innerhalb von  drei (3) Arbeitstagen ab der Bestätigung der Bestellung zu, falls bei einzelnen Waren keine andere Zustellungsfrist angegeben wird. Falls bei der Ware „lagernd“ angegeben wird, verschickt der Verkäufer spätestens am folgenden Arbeitstag die Ware. Falls die Verschickung für den gegebenen Arbeitstag bereits abgeschlossen wurde, wird die Ware am nächstmöglichen Termin verschickt. Der Verkäufer haftet nicht für verspätete Zustellungen, die durch den Zusteller verursacht wurden, bzw. aufgrund zeitweiliger oder dauerhafter höherer Gewalt, wie auch für außergewöhnliche nichtvorsehbare und unabwendbare Hürden, die unabhängig von seinem Willen entstanden sind.

8.4. Muß der Verkäufer entsprechend dem Kaufvertrag an den vom Käufer in der Bestellung bestimmten Ort liefern, ist der Käufer verpflichtet, die Ware bei zu übernehmen, und das am Tag der Zustellung  in der Zeit von 8:00 – 18:00 Uhr, und die Ware zu bezahlen, falls dies nicht bereits vorher geschehen ist.

8.5. Falls es seitens des Käufers notwendig ist, die Ware wiederholt, oder auf andere Art, als in der Bestellung angeführt, zuzustellen, ist der Käufer verpflichtet die Kosten für die wiederholte bzw. auf andere Art durchgeführte Zustellung zu bezahlen.

8.6. Bei der Warenübernahme vom Zusteller ist der Käufer verpflichtet, die Unversehrtheit der Verpackung der Waren zu kontrollieren und im Falle von irgendwelchen Mängeln diese unverzüglich dem Zusteller zu melden, mit dem Zusteller eine Niederschrift über den Schaden zu verfassen und dies unverzüglich dem Verkäufer an die Adresse der Betriebsstätte, oder elektronisch an die Adresse info@adsafe.at zu melden. Falls die Versehrtheit der Verpackung auf ein unberechtigtes Eindringen in das Transportgut schließen läß, muß der Käufer die Lieferung vom Zusteller nicht übernehmen.

8.7. Weitere Rechte und Pflichten der Parteien beim Warentransport können durch besondere Lieferbedingungen des Verkäufers geregelt werden, wenn sie durch den Verkäufer herausgegeben werden.

8.8. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für verspätete Zustellungen, die seitens des Lieferanten entstehen.

 

9. LIEFERKOSTEN

9.1. Die Lieferkosten hängen von den Preislisten der Lieferanten und dem Gewicht der Ware ab. Die Lieferpreise sind auf der Adresse https://www.adsafe.at/doprava-a-platba veröffentlicht.

 

10. RECHTE BEI MANGELNDER ERFÜLLUNG

10.1. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Bezug auf mangelnde Erfüllung werden durch die allgemein gültigen Vorschriften geregelt (insbesondere der Bestimmung § 1914 bis 1925, § 2099 bis 2117 und § 2161 bis 2174 des tschechischen Bürgerlichen Gesetzes).

10.2. Der Verkäufer haftet dem Käufer dafür, daß die Ware bei der Übernahme keine Mängel hat. Insbesondere haftet der Verkäufer dem Käufer dafür, daß zum Zeitpunkt der Warenübernahme:

10.2.1. die Ware die Eigenschaften hat, die von beiden Seiten vereinbart wurden, und falls eine Vereinbarung fehlt, solche Eigenschaften hat, die der Verkäufer oder Hersteller beschrieben hat, oder die der Käufer erwartet hat mit Rücksicht auf die Art der Ware und aufgrund von mit dieser durchgeführten Werbung,

10.2.2. die Ware für den Zweck geeignet ist, den der Verkäufer zu deren Gebrauch anführt, oder zu dem die Ware dieser Art für gewöhnlich verwendet wird,

10.2.3. die Ware der Qualität oder der Ausfertigung einem vereinbarten Muster oder Vorlage entspricht, falls die Qualität oder Durchführung anhand eines Musters oder eine Vorlage vereinbart wurde, 

10.2.4. die Ware in entsprechender Anzahl, Maße oder Gewicht ist und

10.2.5. die Ware den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

10.3. Bestimmungen des Art. 10.2 der Geschäftsbedingungen kommen bei Waren nicht zur Anwendung, die verbilligt verkauft werden aufgrund von Mängeln, für die deshalb eine Ermäßigung gewährt wurde, auf gebrauchte  Ware, deren Abnutzung dem gewöhnlichen Maße entspricht, auf Mängel, die gebrauchte Ware im gewöhnlichen Maße aufweisen, die die Ware bei der Übernahme durch den Käufer hatte, oder entspricht des der Art der Ware.

10.4. Wenn sich Mängel innerhalb von sechs Monaten ab der Übernahme zeigen, nimmt man an, daß die Ware schon bei der Übernahme mangelhaft war.

10.5. Rechte, die sich aus mangelnder Erfüllung ergeben, macht der Käufer an der Betriebsadresse des Verkäufers geltend, bei der die Reklamation hinsichtlich des Sortiments der verkauften Waren möglich ist, gegebenenfalls am Unternehmenssitz. Als Reklamationszeitpunkt wird jener Zeitpunkt angenommen, in dem der Verkäufer vom Käufer die reklamierte Ware erhalten hat.

10.6. Der Verkäufer muß den Forderungen des Käufers nicht Folge leisten, wenn beweisen kann, daß der Käufer den Mangel vor der Übernahme wußte oder ihn selbst verursacht hat.

10.7. Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die durch gewöhnliche Abnützung oder durch Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden.

10.8. Weitere Rechte und Pflichten der Parteien, die mit der Haftung des Verkäufers bei Mängeln zusammenhängen, kann eine Reklamationsordnung des Verkäufers regeln..

 

11. GARANTIE

11.1. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Übernahme der Ware durch den Kunden, eventuell mit dem Tag, der im Garantieschein angeführt wird.

11.2. Die Garantie beträgt laut Gesetz 24 Monate.

11.3. Für einen Unternehmer richtet sich die Garantiezeit und die Bedingungen richten sich nach dem Handelsgesetz und zwar nach den Bedingungen des Herstellers.

11.4. Bei Inanspruchnahme einer Spedition oder eines öffentlichen Transportes richtet sich die Reklamation einer beim Transport beschädigten Ware nach den Richtlinien des Transportunternehmers. Solch verursachten Schäden können nicht beim Verkäufer geltend gemacht werden.

 

12. REKLAMATION

12.1. Der Käufer muß die Reklamation unverzüglich nach Feststellung des Mangels beim Verkäufer oder der für Reparaturen bestimmten Person geltend machen. Wenn er dies schriftlich oder elektronisch macht, sollte er seine Kontaktdaten angeben, die Mängel beschreiben und seinen Wunsch nach Art der Lösung mitteilen.

12.2. Der Käufer muß dem Verkäufer mitteilen, welches Recht er bei der Schadensmeldung, oder unverzüglich nach der Schadensmeldung wählt. Eine Änderung seiner Wahl ohne Zustimmung des Verkäufers ist nur dann möglich, wenn der Käufer einen Schaden reparieren will, der sich als unreparierbar herausstellt.

12.3. Wählt der Käufer sein Recht aus einer wesentlichen Vertragsverletzung nicht rechtzeitig, hat er ein Recht, wie bei einer unerheblichen Vertragsverletzung.

12.4. Der Käufer muß den Kauf der Ware nachweisen können (am besten mit einem Kaufbeleg). Die Frist für die Erledigung der Reklamation beginnt ab der Übergabe/Zustellung der Ware zum Verkäufer zu laufen. Die Ware sollte beim Transport in einer geeigneten Verpackung verpackt sein, damit sie nicht beschädigt werden kann, sie sollte sauber und komplett sein.

12.5. Der Verkäufer muß unverzüglich, spätestens innerhalb von drei (3) Arbeitstagen, über die Reklamation entscheiden, gegebenenfalls darüber, daß zu einer Beurteilung eine fachliche Stellungnahme notwendig ist. Er teilt die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung innerhalb dieser Frist dem Käufer mit. Der Verkäufer erledigt die Reklamation inklusive der Beseitigung des Mangels unverzüglich, spätestens in dreißig (30) Tagen ab deren Geltendmachung, falls sie mit dem Käufer nicht eine längere Frist vereinbaren. Nach Ablauf dieser Frist hat der Käufer dieselben Rechte, wie wenn es sich um eine wesentliche Vertragsverletzung handeln würde. Die dreißigtägige Frist gilt nicht für Unternehmer, wo sich die Reklamation nach dem Handelsgesetz Nr.513/191 Sb., in gültiger Fassung und damit zusammenhängenden Vorschriften richtet.

12.6. Die Garantiefrist verlängert sich um die Zeit ab der Geltendmachung bis zu deren Erledigung, oder bis zur Zeit, in der der Käufer verpflichtet war, die Sache abzuholen. Kommt es zum Austausch der Ware oder deren Teil, wird die selbe Verantwortung des Verkäufers, wie wenn es sich um den Kauf einer neuen Ware oder deren Teile handeln würde.

12.7. Falls es nicht möglich ist den Stand der Erledigung der Reklamation On-line zu verfolgen, verpflichtet sich der Verkäufer den Käufer gemäß seiner Wünschen über den Stand der Reklamation  per E-Mail oder per Telefon zu informieren.

12.8. Bei einer berechtigten Reklamation steht dem Käufer ein Ersatz der zweckmäßigen Aufwendungen zu.

 

13. WEITERE RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTEIEN

13.1. Der Käufer wird Eigentümer der Ware durch das Bezahlen des gesamten Kaufpreises.

13.2. Der Verkäufer ist gegenüber dem Käufer an keinen Kodex gebunden im Sinne der Bestimmung § 1826 Abs. 1 e) des tschechischen Bürgerlichen Gesetzes.

13.3. Außergerichtliche Erledigungen von Beschwerden der Verbraucher führt der Verkäufer mittels der elektronischen Adresse  info@adsafe.at durch. Informationen über die Erledigung von Beschwerden des Käufers sendet der Verkäufer an die elektronische Adresse des Käufers.

13.4. Der Verkäufer ist zum Verkauf der Waren aufgrund seiner Gewerbeberechtigung berechtigt. Die Gewerbekontrolle führt im Rahmen seiner Tätigkeit das entsprechende Gewerbeamt durch. Die Aufsicht über den Schutz von persönlichen Daten führt das tschechische Amt für Datenschutz durch. Die Tschechische Handelsinspektion beaufsichtigt  im beschränkten Maße unter anderem das Einhalten des tschechischen Gesetzes Nr.  634/1992 Sb., über den Konsumentenschutz, in aktueller Fassung.

13.5. Der Käufer übernimmt hiermit die Gefahr von Änderungen der Umstände im Sinne des § 1765 Abs. 2 des tschechischen Bürgerlichen Gesetzes

 

14. SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN

14.1. Der Schutz persönlicher Daten des Käufers, der eine physische Person ist, wird durch das tschechische Gesetz   101/2000 Sb. über den Schutz persönlicher Daten gewährleiste. Die Aufsicht über den Schutz persönlicher Daten führt das tschechische Amt für den Schutz persönlicher Daten durch.

14.2. Der Käufer ist mit der Verarbeitung folgender persönlicher Daten einverstanden: Vor- und Nachname, Wohnsitzadresse, Identifikationsnummer, Steueridentifikationsnummer, Adresse der elektronischen Post, Telefonnummer und Adressen seiner Betriebsstätten (im Folgenden alles nur als „persönliche Angaben“).

14.3. Der Käufer ist mit der Verarbeitung seiner persönlicher Daten durch den Verkäufer einverstanden und zwar zur Umsetzung der aus dem Kaufvertrag resultierenden Rechte und Pflichten und um das Kundenkonto führen zu können. Falls der Käufer nicht eine andere Möglichkeit wählt, stimmt er der Verarbeitung der persönlichen Daten durch den Verkäufer zu Zwecken der Zusendung von Informationen und Geschäftsmitteilungen an den Verkäufer zu. Die Zustimmung zur Verarbeitung der persönlichen Angaben im gesamten Ausmaß laut diesem Artikel ist keine Bedingung, die einen Kaufvertragsabschluß an sich unmöglich machen würde.

14.4. Falls der Käufer keine Zusendung von Werbeangeboten wünscht, muß er dies dem Verkäufer schriftlich oder per E-Mail an info@adsafe.at mitteilen.

14.5. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, daß er seine persönlichen Angaben (bei der Registrierung, in seinem Klientenkonto, bei der Bestellung an über Webgeschäftsschnittstelle) richtig und wahrheitsgemäß anführen muß und daß er den Verkäufer über jede Änderung seiner persönlichen Daten unverzüglich informieren muß.

14.6. Der Verkäufer kann mit der Verwaltung der persönlichen Daten des Käufers eine dritte Person beauftragen. Außer den Personen, die den Transport, die Korrespondenz und die Reklamationen durchführen, wird der Verkäufer die persönlichen Daten ohne vorherige Zustimmung des Käufers keinen dritten Personen übergeben.

14.7. Die persönlichen Daten werden auf unbestimmte Zeit verwaltet. Die persönlichen Daten werden automatisiert in elektronischer Form verwaltet, oder nichtautomatisiert in gedruckter Form.

14.8. Der Käufer bestätigt, daß die mitgeteilten persönlichen Daten genau sind und daß er darüber belehrt wurde, daß es sich um eine freiwillige Zurverfügungstellung von persönlichen Daten handelt.

14.9. Falls der Käufer vermutet, daß der Verkäufer, oder der Verwalter (Art. 13.6) die persönlichen Daten im Widerspruch mit dem Schutz des privaten und persönlichen Lebens des Käufers, oder im Widerspruch mit dem Gesetz verarbeitet, insbesondere sind die persönlichen Daten mit Rücksicht auf deren Verarbeitung ungenau, kann er:

14.9.1. den Verkäufer oder Verwalter zur Erklärung auffordern,

14.9.2. verlangen, daß der Verkäufer oder Verwalter so einen Zustand bereinigt.

14.10. Fragt der Käufer nach Informationen über die Verarbeitung seiner persönlichen Daten, muß ihm der Verkäufer solche Informationen geben. Der Verkäufer darf für die Zurverfügungstellung entsprechend dem vorherigen Satz eine angemessene Aufwandsentschädigung, welche die unerläßlichen Kosten für die Informationsbeschaffung nicht übersteigen, verlangen.

14.11. Das Versenden von Geschäftsmitteilungen und speichern von Cookies

14.12. Der Käufer ist mit dem Verschicken von Informationen, die mit der Ware, den Dienstleistungen oder dem Betrieb des Verkäufers zusammenhängen, und weiters mit dem Verschicken von geschäftlichen Mitteilungen an die elektronische Adresse des Käufers einverstanden.

14.13. Der Käufer stimmt dem Speichern von sog. Cookies auf seinen Computer zu. Wenn der Einkauf auf der Webseite ohne die Speicherung von sog. Cookies auf den Computer des Käufers durchgeführt und die Verpflichtungen laut dem Kaufvertrag erfüllt werden können, kann der Käufer die Zustimmung entsprechend dem vorigen Satz widerrrufen.

 

15. ZUSTELLUNG VON NACHRICHTEN

15.1. Dem Käufer können Mitteilungen auf seine elektronische Postadresse oder auf die Postadresse, die im Kundenkonto angeführt wird, bzw. auf die Adresse, die in der Bestellung angeführt wird, zugestellt werden.

 

16. ABSCHLUSSBESTIMMUNGEN

16.1. Falls die durch den Kaufvertrag begründete Geschäftsbeziehung internationale Elemente enthält, dann vereinbaren die Parteien, daß sie sich nach dem tschechischen Recht richten. Damit werden Verbraucherrechte, die sich aus den allgemein verbindlichen gesetzlichen Bestimmungen ergeben, nicht berührt. 

16.2. Gegenseitige Konflikte zwischen dem Verkäufer und dem Käufer werden durch öffentliche Gerichte gelöst.

16.3. Die Aufsicht über die Einhaltung der Pflichten laut dem tschechischen Gesetz Nr. 634/1992 Sb., über den Verbraucherschutz führt das Tschechische Handelsinspektorat durch (www.coi.cz).

16.4. Ist irgendeine Bestimmung der Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, oder es wird, treten anstelle der ungültigen Bestimmungen solche, deren Sinn sich der ungültigen Bestimmung am meisten nähert. Durch Ungültigkeit oder Unwirksamkeit eine der Bestimmungen wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Änderungen oder Ergänzungen des Kaufvertrages oder der Geschäftsbedingungen müssen schriftlich erfolgen. 

16.5. Der Kaufvertrag einschließlich der Geschäftsbedingungen wird vom Verkäufer in elektronischer Form gespeichert und ist nicht zugänglich.

Diese Geschäftsbedingungen gelten vom 13. November 2015.
 

XXObchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o. do 12.11.2014

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, zapsaná v OR…Alles anzeigen

Zásady používání souborů cookies

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o…Alles anzeigen

Ware wurde in Warenkorb gelegt.

Insgesamt haben Sie im Warenkorb:

Stk Ware um
ZUR BESTELLUNG

Zapomenuté heslo
AnzeigenWare zum Vergleich: 0 Stk

Fachberatung

Brauchen Sie Hilfe oder fachliche Beratung bei der Auswahl eines Tresors oder Safes, wenden Sie sich an uns. Unsere Experten geben Ihnen qualifizierte Informationen.

Name:
Telefon:
E-Mail:
Ihre Frage:
Senden
Ich arbeite